Menu
Strona główna
Archiwum
Informator
Zarząd Wspólnoty
Administracja
Opłaty eksploatacyjne
Rachunki bankowe
Ochrona Osiedla
Telefony interwencyjne
Telefony alarmowe
Regulamin porządku domowego
Linki
Urzędy i bezpieczeństwo
Wspólnoty Mieszkaniowe
Chomiczówka Przeciw Degradacji
Instrukcja obsugi domofonu CODI

INSTRUKCJA OBSUGI DOMOFONU CYFROWEGO CODI-DSS1. Obsuga cznoci w ramch jednego obiektu (pojedyncza klatka)

1.1. Poczenie z rozm�nicy zewn�rznej do lokalu
- wprowadzi�na klawiaturze dany numer lokalu,
- po okoo 2 sekundach centralka rozpocznie wysyanie sygnau zewn�rznego; jeli wprowadzony numer nie istnieje nastpi rozczenie, jeli wywoany lokal si�nie zgosi nastpi rozczenie,
- w razie pomyki wprowadzony numer kasujemy przez nacini�ie #,
- rozmow�mona prowadzi�przez czas okoo 3 minut - po tym czasie nastpi rozczenie.

1.2. Otwieranie drzwi z lokalu
Podczas rozmowy nacisn�na chwil�w aparacie dowolny przycisk 1-9. Rygiel w drzwiach zostanie odblokowany na waciwy, zaprogramowany czas.

1.3. Programowanie kodu indywidualnego
- podnie mikrotelefon (suchawk�,
- po usyszeniu sygnau nacinij przyciski *1,
- wprowad nowy kod dugoci dokadnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0-9),
- od�mikrotelefon; centralka zapami�a nowy, wprowadzony kod.

1.4. Otwieranie drzwi wejciowych budynku kodem indywidualnym
- wprowad numeru swojego lokalu,
- nacinij *,
- wprowad sw� osobisty czterocyfrowy kod (jeli wprowadzony kod jest prawidowy nastpi odblokowanie rygla, jeli wprowadzony kod jest nieprawidowy nastpi rozczenie).

1.5. Poczenie wewn�rzne pomi�zy dwoma aparatami
- podnie mikrotelefon (suchawk� aparatu,
- jeli centralka jest wolna (tzn. w tym samym czasie nie jest prowadzona inna rozmowa), w�czas w podniesionej suchawce b�zie syszalny sygna,
- wprowad na klawiaturze aparatu dany numer lokalu (jeli tego nie uczynisz w cigu 15 sekund lub nie odoysz wczeniej suchawki, w�czas system odczy jednostk�z sieci; jednak co 5 minut nast�uje samokontrola systemu i jeli suchawka zostanie prawidowo odoona, w�czas najdalej za kilka minut b�zie si�m� poczy�ponownie),
- po upywie okoo 2 sekund centralka zacznie wybiera�sygna wezwania do wybranego lokalu (jeli istniejcy numer nie istnieje nastpi rozczenie),
- po podniesieniu suchawki wywoanego aparatu mona prowadzi�rozmow�przez czas okoo 3 minut (rozmowa nie jest syszalna w goniku zewn�rznym),
- jeli wywoany rozm�ca nie zgosi si� w�czas po wysaniu kilkunastu wezwa�nastpi automatyczne rozczenie,
- po zako�zeniu rozmowy rozczenie nastpi z chwil odoenia obu aparat� na wideki.

1.6. Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu

Ustawianie przekierowania:
- podnie mikrotelefon i po usyszeniu sygnau nacinij *2,
- wprowad numer lokalu, na kt�y chcesz przekierowa�wywoanie,
- nacinij #, usyszysz potwierdzenie,
- od�mikrotelefon.
Pami�aj, aby po powrocie do domu anulowa�przekierowanie !

Anulowanie przekierowania:
- podnie mikrotelefon i po usyszeniu sygnau nacinij *2,
- nacinij # i od�mikrotelefon.

2. Obsuga cznoci w ramach jednego osiedla (wiele budynk�)

2.1. Poczenie pomi�zy dwoma lokalami r�ych obiekt� (budynk�, klatek schodowych)
Filozofia wszelkich cznoci pomi�zy odlegymi obiektami przypomina telefoniczn czno�mi�zymiastow. Aby poczy�si�z abonentem innego miasta naley wybra�cyfr�0 (wyjcie na zewntrz), numer kierunkowy obszaru, na kt�ym on si�znajduje, a nast�nie numer jego telefonu.
Podobnie w tym systemie jakakolwiek czno�z aparatem nalecym do innego obiektu (klatki schodowej, budynku) musi by�poprzedzona wybranie cyfry 0. Kolejno�post�owania jest nast�ujca:
- wybra�cyfr�0,
- wprowadzi�dwucyfrowy numer kierunkowy obiektu,
- wprowadzi�numer lokalu, z kt�ym chcemy si�poczy�
Jeli linia b�zie wolna, w�czas nastpi wysanie sygnau wezwania, kt�y b�zie syszalny w suchawce. W razie zaj�oci, centalka wywoujca poinformuje o tym fakcie sygnaem zaj�oci.

Numery kierunkowe:
Maszewska 31 kl. I - 29
Maszewska 31 kl. II - 30
Maszewska 31 kl. III - 31
Maszewska 31 kl. IV - 32
Maszewska 33 - 33
Maszewska 35 - 35
Maszewska 37 - 37
Esej 21 kl. I - 21
Esej 21 kl. II - 22
Esej 21 kl. III - 23
Esej 19 - 19

Poczenie z ochron:
- wybierz cyfr�0,
- wybierz numer 31,
- wybierz numer 99.
0 31 99